top of page

Privacyverklaring

KwaliteitsTool

Dit is de privacyverklaring van Kwaliteitstool, gevestigd aan Rijksstraatweg 96, te 7391 MV in Twello. Kwaliteitstool is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels naleven die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

 

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Mevrouw M. van Namen is de Functionaris Gegevensbescherming van Kwaliteitstool, zij is bereikbaar via info@scheidingswijzen.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kwaliteitstool verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kwaliteitstool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden ook niet langer dan strikt nodig is bewaard volgens de geldende richtlijnen van de door ons aangesloten beroepsverenigingen, danwel verwante beroepsverenigingen, die ons dit verplicht stellen. Uw gegevens worden opgeslagen in ons klantinformatie- en opleidingssysteem en nieuwsbrief-database.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij werken op volledig vertrouwelijke basis met alle aan ons verstrekte gegevens. Kwaliteitstool verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken deze gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met aangesloten bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw gegevens worden bewaard tot onze diensten zijn geleverd en de termijn van de (verwante) beroepsvereniging is verlopen, of tot u aangeeft dat u bijvoorbeeld niet langer onze nieuwsbrieven wilt ontvangen. Uitschrijven is in dat geval mogelijk door een mail te sturen aan info@scheidingswijzen.nl. U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, zonder opgaaf van reden. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kwaliteitstool en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek hiervoor sturen naar aan info@scheidingswijzen.nl

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– NAW en contactgegevens

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Naam bedrijf

– KvK-nummer

– Eventueel bankrekeningnummer

– Eventueel beeldmateriaal tijdens opleidingen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kwaliteitstool verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van informatie, nieuwsbrieven over onze diensten en/of brochure(s)

– U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om onze diensten te leveren

– U voor te bereiden / deel te laten nemen aan opleidingen

– Het afhandelen van uw permanente educatie en/of registratie

– Kwaliteitstool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de dienstverlening, betaling en belastingaangifte

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kwaliteitstool gebruiken cookies en scripts om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken om content en advertenties te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Voor een betere website-ervaring kan je hieronder jouw instellingen wijzigen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kwaliteitstool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@scheidingswijzen.nl. Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

bottom of page